Vertinamųjų sričių esminės charakteristikos


Vertinamųjų sričių esminės charakteristikos


  Kolegijos veiklos vertinamųjų sričių esminės charakteristikos suformuluotos remiantis tendencijomis ir strateginėmis nuostatomis, įvardintomis EAME ir Europos Sąjungos dokumentuose. Vertinamųjų sričių esminių charakteristikų sąvadas toliau pateikiamas lentelėse, susiejant jas su atitinkamais Kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų siekiniais ir uždaviniais.
    Šaltiniai:
 • EAME (2009) The Bologna Process 2020 -The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009.
 • EAME (2012a) The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report.Brussels: Eurydice.
 • EAME (2012b)Making the Most of our Potential: Consolidating the European Higher Education Area. Bucharest Communiqué, Bucharest, 26 and 27 April 2012.
 • ES (2009a) Tarybos išvados 2009 m. gegužės 12 d. dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020") (2009/C 119/02).
 • ES (2009b) 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl švietimo vaidmens plėtojimo visapusiškai veikiančiame „žinių trikampyje" (2009/C 302/03).
 • ES (2009c) Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo pažangos ataskaita. Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Briuselis, 2009.9.21. KOM(2009) 487 galutinis.
 • ES (2011a) Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas. Briuselis, 2011.9.20, KOM(2011) 567 galutinis.
 • ES (2011b) Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020".Briuselis, 30.11.2011 KOM(2011) 808 galutinis.
 • EUA (2003) Graz Declaration 2003. Forward from Berlin: the Role of the Universities.
 • EUA (2009) University Autonomy in Europe I. Exploratory Study. By Thomas Estermann & Terhi Nokkala. Brussels: EUA, 2009.
 • EUA (2010) Trends 2010: A decade of change in European Higher Education.