Vertinamųjų sričių apibrėžtis


Vertinamųjų sričių apibrėžtis


   Kokybės vadybos modelis apima visas teisės aktuose numatytas Kolegijos veiklos sritis: strateginį valdymą; studijas ir mokymąsi visą gyvenimą; mokslo ir (arba) meno veiklą; poveikį regionų ir visos šalies raidai. Šių sričių vertinimą numato Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika /SKVC 2010a/, su kuria derinama Kolegijos veiklos stebėsena ir analizė. Rengiant Modelį buvo atsižvelgta į savitus Integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų tikslus ir uždavinius, todėl papildomai išskirtos Studijų prieinamumo ir Tarptautiškumo vertinamosios sritys (1 pav.).

Kolegijos veiklos vertinamosios sritys (rodyklėmis pažymėta sričių sąveika)
1pav. Kolegijos veiklos vertinamosios sritys
(rodyklėmis pažymėta sričių sąveika)

   Kolegijos strateginiam valdymui vertinti papildomai taikomas Tarptautinio kokybės vadybos standarto (EFQM) komponentas „Politika ir strategija" atkreipiant dėmesį į šiuos aspektus: kaip strateginiai tikslai atliepia Kolegijos misiją ir siekinius; ar tikslai suformuluoti konsultuojantis su socialiniais dalininkais ir visiems gerai žinomi; kokiu mastu aukštosios mokyklos planavimo ir sprendimų priėmimo procedūros grindžiamos strateginiais tikslais; ar Kolegija reguliariai peržiūri tikslus ir uždavinius; kokiu mastu tikslai yra pagrįsti uždaviniais, kurių įgyvendinimą galima įvertinti; ar tikslams ir uždaviniams įgyvendinti parengtas konkretus priemonių planas.
   Akademinės veiklos palaikomuosius procesus strategijoje reprezentuoja 2 tikslai: tobulinti Kolegijos akademinio personalo kompetencijas; tobulinti Kolegijos studijų ir taikomųjų mokslo tyrimų infrastruktūrą. Šie tikslai siejami su Tarptautinio kokybės vadybos standarto (EFQM) komponentu „Procesai", kuris apima: žmogiškųjų išteklių valdymą (personalo priėmimas, kvalifikacijos tobulinimas, atestacija, motyvavimas); finansinių išteklių valdymą; ir infrastruktūros, įskaitant informacines sistemas ir technologijas, valdymą. Siekiant išsamiai įvertinti šių palaikomųjų procesų realizavimo kokybę suformuota Administravimo vertinamoji sritis.
   Reikia pažymėti vertinamosios srities Poveikis regionams ir visos šalies raidai savitą interpretavimą. Remiantis Tarptautinio kokybės vadybos standarto (EFQM) komponentu „Poveikis visuomenei", atkreipiamas dėmesys į šiuos aspektus: Kolegijos poveikis ekonomikai; santykių su socialiniais partneriais tikslingumas; aktyvus dalyvavimas bendruomenės, kurioje plėtojama Kolegijos veikla, gyvenime; parama socialiai pažeidžiamoms grupėms.
   Poveikio regionams ir visos šalies raidai vertinamojoje srityje bus stebima ir analizuojama ne tik Kolegijos „trečioji misija" – ugdyti intelektinį potencialą, kurti visuomenės pažangą skatinančias inovacijas, prisidėti prie demokratijos plėtotės. Kolegijos integruotos plėtros strategijoje iki 2020 metų svarbią vietą užima daugialypėje jos veikloje atsiskleidžiančios vertybės ir jas atliepiantis strategijos siekinys „Plėtojamas lygiateisis darbuotojų ir studentų bendradarbiavimas puoselėjant institucijos kultūrą, kurioje vertinamas profesionalumas, tolerancija ir socialinis teisingumas". Realizuojant siekiamus   Kolegijos kultūros pokyčius vadovaujamasi Jungtinių Tautų socialiai atsakingos veiklos tinklo Pasaulinis susitarimas (angl. – Global Compact) darnaus vystymosi iniciatyva, pritaikyta aukštosioms mokykloms.
   Pasaulinio susitarimo darnaus vystymosi veikla sutelkta į 4 sritis: Žmogaus teises, Darbuotojų teises, Aplinkos apsaugą ir Kovą su korupcija. 2012 m. Rio+20 susitikime pristatytos šios veiklos gairės aukštosioms mokykloms („A Practical Guide to the United Nations Global Compact for Higher Education Institutions").
   Žmogaus teisių srityje Kolegija įsipareigoja gerbti prigimtines žmogaus teises (pavyzdžiui, išsilavinimo ar žodžio laisvės) ne tik institucijoje, bet ir visoje savo įtakos sferoje – nepriklausomai nuo rasės, tautybės, įsitikinimų, socialinės kilmės ar statuso. Žmogaus teisių puoselėjimas gali reikštis per: studentų priėmimo sąlygas; Kolegijos bendruomenės darbo/studijavimo sąlygas; nediskriminavimą; saviraišką, dalyvavimą valdyme; pagarbą vietos kultūrai ir tarpkultūrinį bendravimą.
   Darbuotojų teisės Kolegijoje suprantamos kaip akademinės bendruomenės – darbuotojų ir studentų – teisės. Jos gali reikštis per: laisvę kurti asociacijas ir kitokias organizacijas; akademinių ginčų sprendimą; studijų reglamentą; neįgaliųjų darbo/studijų taisykles, darbo ir poilsio/gyvenimo sąlygas; darbo aplinkos, sveikatos ir saugos klausimus.
Aplinkos apsaugos srityje Kolegija įsipareigoja užtikrinti, kad jos veikla nekels pavojaus žmonėms ir aplinkai. Aplinką tausojanti veikla gali reikštis per: išteklių vartojimo modelius; transporto, atliekų perdirbimo, maitinimo paslaugų strategiją ir programas; „žaliųjų pirkimų praktiką; išteklių (vandens, energijos ir kt.) tausojimo ir taršos bei atliekų mažinimo programas; klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
   Kova su korupcija gali reikštis per: finansinį skaidrumą ir atskaitomybę (pavyzdžiui, dėl studentų įmokų ar labdaros panaudojimo); viešuosius pirkimus; aiškias studentų ir darbuotojų atrankos ir skatinimo taisykles; objektyvius egzaminų vertinimus; priemones prieš nusirašinėjimą, plagiatą ir mokslinių rezultatų falsifikavimą.