Tarptautiškumas


TARPTAUTIŠKUMAS (T)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Studijų tarptautinis atvirumas
Tarptautinio atvirumo raiška studijų turinyje apima regiono (valstybių grupės) ir pasaulio kontekste aktualias temas ir (arba) studijų dalykus bei gali pasireikšti specialių programų skirtų studentams iš trečiųjų šalių ir orientuotų į specialias besivystančių šalių problemas, vykdymu. Skatinamos studijos užsienio kalbomis: kalbų įgūdžiai prisideda prie judumo plėtotės, studijų patrauklumo užsieniečiams ir karjeros galimybių tarptautinėje erdvėje.
2. Akademinės bendruomenės judumas
Jungtinės programos ir jungtiniai laipsniai bei įvairios mainų programos yra pagrindinės akademinio judumo priemonės. Judumo tikslams įgyvendinti svarbus tinkamas pasirengimas – užsienio kalbų mokėjimas, studijų rezultatų pripažinimas, išsami informacija judumo klausimais ir skaidri atranka, užtikrinanti lygiavertį socialiai jautrių grupių studentų dalyvavimą Akademinės bendruomenės judumas (įskaitant virtualųjį judumą) užtikrina geresnę studijų kokybę ir mokslinių tyrimų tarptautinį reikšmingumą, skatina aukštąsias mokyklas bendradarbiauti, lavina asmens tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus.

Siekinys
  • Kolegija palaiko glaudžius ryšius su partneriais Lietuvoje ir užsienyje, taip užtikrinama Vilniaus kolegijos lyderystė Lietuvos koleginio aukštojo mokslo sektoriuje ir integraciją į Europos aukštojo mokslo erdvę.
Uždaviniai
  • Plėtoti tarptautines studijas.
  • Plėtoti studijų proceso tarptautiškumą.
  • Plėtoti tarptautinių partnerių tinklą.
  • Plėtoti studentų ir personalo akademinį mobilumą.
  • Plėtoti informacijos apie Kolegijos tarptautinę veiklą sklaidą.