StudijosSTUDIJOS (S)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Dėmesys studijų rezultatams
Naujos studijų paradigmos konceptualus pagrindas yra studijų didaktika, sutelkta į studijuojančiojo individualius mokymosi pasiekimus, orientuotus į studijų rezultatus (angl. – learning outcomes). Aptariant ir nustatant studijų rezultatus turėtų dalyvauti akademinė bendruomenė (studentai, dėstytojai, mokslininkai) ir socialinių partnerių atstovai ar jų deleguoti ekspertai.
2. Studijų didaktika
Modernių mokymo ir mokymosi metodų įdiegimas turėtų būti nuoseklus, ilgalaikis procesas. Inovatyvi studijų didaktika orientuoja skatinti studento iniciatyvą, savarankišką mokymąsi, kūrybingą praktinę veiklą bei dėstytojo ir studento partnerystę.
3. Studijų individualizavimas
Studijų rezultatų samprata bei dėmesys asmens poreikiams ir interesams reikalauja kurti ir teikti studentui daugiau galimybių lanksčiai pasirinkti studijų turinį, formą ir būdus siekiant numatytų studijų rezultatų.

Siekiniai
  • Kolegija yra pripažinta nacionalinė lyderė, teikianti šiuolaikiškas profesinio aukštojo mokslo studijų programas, atitinkančias nūdienos darbo rinkos poreikius.
  • Studijos yra orientuotos į studentų lūkesčius.
Uždaviniai
  • Plėsti akademinio personalo bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir visapusiškumą.
  • Atnaujinti ir rengti naujas studijų programas, tenkinančias šalies ekonomikos, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir darbo rinkos poreikius.
  • Optimizuoti integralią ir lanksčią pedagoginio personalo kvalifikacijos ugdymo visą gyvenimą sistemą.