Strateginis valdymas


STRATEGINIS VALDYMAS (SV)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Akademinė autonomija –
  • galimybė savarankiškai pasirinkti ir nustatyti institucijos akademinį profilį, studijų ir mokslinių tyrimų temines sritis, taip pat laipsnį suteikiančių programų turinį ir struktūrą;
  • nustatyti institucijos vaidmenį ir prisiimti atsakomybę už aukštosios mokyklos veiklos kokybę;
  • teisė viešai skelbti aukštojoje mokykloje vykdomų tyrimų ir studijų rezultatus;
  • reikšti nepriklausomą nuo valdžios institucijų ir ekonominės galios centrų nuomonę visuomenei svarbiais klausimais.
2. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
Rengiant ir įgyvendinant strateginius planus svarbus visų suinteresuotųjų šalių – studentų, dėstytojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių dalyvavimas, atsižvelgus į jų interesus ir atsakomybės sritį ir (arba) įsipareigojimus. Tam, savo ruožtu, būtina efektyvi aukštosios mokyklos vidinė ir išorinė komunikacija bei išsami informacija, būtina svarstomiems sprendimams pagrįsti.
3. Kokybės vadybos sistemos vaidmuo
Kokybės vadybos sistema yra esminė strateginio valdymo sudėtinė dalis, užtikrinanti strateginio planavimo ir priemonių įgyvendinimo kokybę.

Uždaviniai
  • Tobulinti Kolegijos valdymo sistemą, siekiant institucijos veiklos efektyvumo.
  • Plėtoti veiksmingą vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą
  • Stiprinti Kolegijos akademinės bendruomenės tapatumą, kad kiekvienas jos narys gerai žinotų institucijos tikslus ir prisidėtų prie jų įgyvendinimo.