Poveikis regionų ir visos šalies raidai


POVEIKIS REGIONŲ IR VISOS ŠALIES RAIDAI (PR)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Kolegijos poveikis visuomenės raidai –socialinei, kultūros, ekonomikos, aplinkos apsaugos plėtotei. Šios įtakos raiškos formos gali būti įvairios (neapsiribojant žemiau įvardintomis):
mokslo populiarinimas ir mokslinių tyrimų rezultatų komunikacija – visuomenei, suinteresuotoms šalims, susijusių sektorių/ sričių politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms;
  • užsakomieji taikomieji tyrimai ir (ar) mokslinių tyrimų rezultatų perteikimas verslo įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms, valstybės institucijoms;
  • moderniosios kultūros ir kultūros paveldo komunikacija, dalyvavimas kultūriniame gyvenime vietos, nacionaliniu, tarptautiniu mastu;
  • veikla, orientuota į socialinės atskirties grupes, institucijos viduje ir išorėje, specialiųjų paslaugų (konsultacijų) ir paramos teikimas už institucijos ribų;
  • aplinkos apsauga ir gamtos išteklių tausojimas ir kt.
2. Darnaus vystymosi strateginių nuostatų įgyvendinimas Kolegijos veikloje – remiantis Pasaulinio susitarimo orientyrais aukštosioms mokykloms (tačiau jais neapsiribojant): Žmogaus teisės, Darbuotojų teisės, Aplinkos apsauga, Kova su korupcija.

Siekinys
  • Plėtojamas lygiateisis darbuotojų ir studentų bendradarbiavimas puoselėjant institucijos kultūrą, kurioje vertinamas profesionalumas, tolerancija ir socialinis teisingumaS.
Uždaviniai
  • Atnaujinti ir rengti naujas studijų programas, tenkinančias šalies ekonomikos, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir darbo rinkos poreikius.
  • Plėtoti mokslo taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę veiklą, atsižvelgiant į Kolegijos, regiono, šalies poreikius.
  • Užtikrinti ir plėtoti mokslo žinių, taikomosios ir meninės veiklos sklaidą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.