Mokymasis visą gyvenimą


MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ (MVG)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Mokymosi orientavimas į dinamiškas socialines ir ekonomines sąlygas
Suteikiant galimybių prisitaikyti prie besikeičiančių socialinių-ekonominių sąlygų ir dalyvauti darbo rinkoje, būtinas glaudus valstybės įstaigų, aukštųjų mokyklų, studentų, darbdavių ir darbuotojų bendradarbiavimas.
2. Mokymosi galimybių įvairovė
Mokymasis visą gyvenimą reiškia, kad aktualios kvalifikacijos įgyjamos lanksčiais mokymosi būdais, įskaitant ištęstinės formos studijas, taip pat ir profesinę patirtį. Svarbu užtikrinti lengvesnį perėjimą iš vieno švietimo ir mokymo sektoriaus į kitą, skatinti atviresnį požiūrį į neformalųjį švietimą ir savišvietą.
3. Ankstesnio mokymosi rezultatų pripažinimas
Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą nuostatas turėtų būti kuriamos ir diegiamos ankstesnio mokymosi rezultatų pripažinimo procedūros. Mokymosi rezultatų pripažinimo procedūros turėtų būti taikomos nepriklausomai nuo to, ar žinios, įgūdžiai ir gebėjimai buvo įgyti formaliuoju, neformaliuoju, ar savišvietos būdu.

Siekinys
  • Teikiamos aukštos kokybės, lanksčios ir modernios studijos, skatinančios savarankišką mokymąsi visą gyvenimą, kritinį mąstymą ir užtikrinančios studentų karjeros galimybę.
Uždavinys
  • Tobulinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimą.