Mokslo (meno veikla)MOKSLO (MENO) VEIKLA (M)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Inovacijų kūrimas ir partnerystė
Aukštosios mokyklos turėtų bendradarbiauti su veiklos pasauliu ne tik gamtos ir technologijos mokslų, bet ir kitose (pavyzdžiui, humanitarinių ar socialinių mokslų) srityse. Taip jos prisidėtų ne tik prie ekonomikos vystymosi, bet ir prie aukštojo mokslo socialinio vaidmens įgyvendinimo – nuolatinio žinių visuomenės tobulinimo.
2. Mokslinių tyrimų ir studijų sąveika
Studijų programose turėtų atsispindėti kintantys mokslinių tyrimų prioritetai ir formuotis naujos disciplinos bei ugdomi studentų tyrėjo kompetencija. Svarbu plėtoti studijų, mokslinių tyrimų ir verslo („žinių trikampio) sąsajas ir integruoti mokslinių tyrimų rezultatus ir novatorišką praktiką į studijų programas.

Siekinys
  • Vykdoma taikomoji mokslinė veikla ir plėtojamas profesionalus menas atitinka darnios visuomenės plėtros principus.
Uždaviniai
  • Kurti mokslo taikomiesiems tyrimams ir eksperimentinei plėtrai palankią aplinką, kuri skatintų tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų bei meninės veiklos srityse.
  • Plėtoti mokslo taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę veiklą, atsižvelgiant į Kolegijos, regiono, šalies poreikius.
  • Didinti mokslinį ir meninį Kolegijos potencialą siekiant aukštų mokslinės ir meninės veiklos produkcijos vertinimo rezultatų.
  • Užtikrinti ir plėtoti mokslo žinių, taikomosios ir meninės veiklos sklaidą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.