Kokybės užtikrinimas statute


   Vilniaus kolegijos statute yra suformuluotos esminės Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) kokybės užtikrinimo nuostatos: 

145. Kolegija atsako už Kolegijoje vykdomos mokslinės, meno veiklos, studijų ir kitos veiklos kokybę.
146. Mokslinės (meno) veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per Kolegijos vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą ir išorinį Kolegijos įvertinimą ir (arba) akreditavimą. 
147. Kolegijos vidinė veiklos kokybės užtikrinimo sistema grindžiama Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, Akademinės tarybos patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija ir priemonėmis, padedančiomis užtikrinti teikiamo aukštojo koleginio išsilavinimo kokybę.
148. Kolegija nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais skelbia naujausią tikslią ir nešališką kiekybinę bei kokybinę informaciją apie vykdomas studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslo ir meno veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę, pripažintų institucijų atliktus Kolegijos veiklos vertinimus, absolventų karjeros rodiklius ir kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas.
149. Kolegija nuolat atlieka mokslo, meno veiklos ir studijų savianalizę.
150. Kolegijos veiklos kokybės vertinimas atliekamas pagal veiklos sritis ir remiasi veiklos atitikties Kolegijos misijai, mokslo ir studijų tarptautiniam lygiui, studijų rezultatų vertinimo atitikties nustatytiems reikalavimams, akademinės etikos ir procedūrų reikalavimų vykdymo ir valstybės lėšų naudojimo veiksmingumo kriterijais.