Kokybės strategijos nuostatosI. Bendrosios nuostatos


 1. Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) kokybės strategijos nuostatos (toliau – Nuostatos) pagrindžia vidinę kokybės vadybos sistemą.
 2. Šios Nuostatos parengtos vadovaujantis Kolegijos statutu ir suderintos su Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat su Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.
 3. Šiose Nuostatose vartojamos sąvokos:
3.1. kokybė – Kolegijos misijos ir tikslų įgyvendinimo veiksmingumas, atliepiant asmens ir visuomenės raidos poreikius;
3.2. kokybės kultūra – Kolegijos bendrosios kultūros sudėtinė dalis, motyvuojanti gerinti strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kokybę;
3.3. kokybės vadyba – nuolatinio kokybės vertinimo (stebėsenos, analizės, įvertinimo, tobulinimo) procesų visuma, skirta kokybei gerinti;
3.4. vidinė kokybės vadybos sistema – kokybės strategijos nuostatos, atsakingi subjektai ir tvarkos, skirtos strateginiam valdymui tobulinti bei kokybės kultūrai plėtoti;
3.5. kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir jo poįstatyminiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. Tikslai


 1. Vidinė kokybės vadybos sistema laiduoja tinkamą kokybę įgyvendinant Kolegijos misiją ir Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų tikslus –
4.1. Teikti aukščiausios kokybės profesijos studijas.
4.2. Vystyti Kolegijos veiklos tarptautiškumą.
4.3. Plėtoti mokslo taikomąją veiklą ir profesionalųjį meną.
4.4. Tobulinti Kolegijos akademinio personalo kompetencijas.
4.5. Tobulinti Kolegijos studijų ir taikomųjų mokslo tyrimų infrastruktūrą.
4.6. Didinti institucijos valdymo veiksmingumą.

III. Principai, vertinamosios sritys ir procesai


 1. Vidinė kokybės vadybos sistema grindžiama šiais tarpusavyje susijusiais principais:
5.1. Autonomijos ir atskaitomybės – atsižvelgiama į Kolegijos vertybes bei savarankiškumo ir socialinės atsakomybės pusiausvyrą.
5.2. Kontekstualumo– atsižvelgiama į Kolegijos misijos, strategijos bei tarptautinių ir nacionalinių veiklos sąlygų ypatumus.
5.3. Sistemiškumo – atsižvelgiama į tarpusavio sąveiką ir dermę tarp: studijų programos sudėtinių dalių; aukštosios mokyklos veiklos sričių; sisteminio, institucinio ir individualaus (studijų programos, 5.4. studijų dalyko) aukštojo mokslo politikos įgyvendinimo lygmenų.
5.4. Refleksijos ir perspektyvos įžvalgos – atsižvelgiama į Kolegijos veiklos vertinimo rezultatus ir numatoma ateities perspektyva.
5.5. Partnerystės – atsižvelgiama į akademinės bendruomenės, administracijos ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant Kolegijos strateginius tikslus ir uždavinius.
 1. Kolegijos veikla vertinama pagal šias vertinamąsias sritis:
6.1. Strateginis valdymas ir administravimas.
6.2. studijos ir mokymasis visą gyvenimą, studijų prieinamumas.
6.3. mokslo (meno) veikla.
6.4. poveikis regionų ir visos šalies raidai.
 1. Vidinė kokybės vadybos sistema reglamentuoja šias tvarkas:
7.1. Kolegijos veiklos vidinio kokybės vertinimo;
7.2. studijų programų vidinio kokybės vertinimo;
7.3. viešojo informavimo kokybės klausimais.

IV. Subjektai


 1. Už kokybės vadybą pagal savo kompetenciją yra atsakingi:
8.1. akademinės savivaldos organai;
8.2. akademiniai padaliniai;
8.3. administracijos padaliniai.
 1. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys atsako už savo darbo rezultatus pagal savo pareigas ir (arba) įsipareigojimus ir prisideda prie kokybės kultūros plėtotės.


V. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas


 1. Kokybės vadybos sistemos vertinimo kriterijai yra jos rezultatyvumas ir veiksmingumas.
 2. Siekiant įvertinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, analizuojama:
11.1. kokybės vadybos sistemos atitiktis Kolegijos misijai ir orientacija į jos strateginių tikslų įgyvendinimą;
11.2. studijų ir mokymosi visą gyvenimą komponento atitiktis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatoms ir gairėms;
11.3. Kolegijos kokybės vadybos, strateginio valdymo ir išorinio kokybės vertinimo (studijų programų ir aukštosios mokyklos veiklos) dermė.
 1. Siekiant įvertinti kokybės vadybos sistemos veiksmingumą, analizuojama:
12.1. kokybės vadybos tvarkų bei kokybės vadybos subjektams priskirtų atsakomybių ir (arba) įsipareigojimų aiškumas ir racionalumas;
12.2. kokybės užtikrinimo procesų reguliarumas ir prioritetai;
12.3. informacijos apie kokybės vadybos tvarkas ir įvertinimo rezultatus tinkamumas ir prieinamumas Kolegijos bendruomenei, socialiniams partneriams ir visuomenei;
12.4. Kolegijos bendruomenės ir socialinių partnerių dalyvavimas kokybės užtikrinimo procesuose;
12.5. kokybės įvertinimo rezultatais grindžiamų rekomendacijų panaudojimas Kolegijos veiklos kokybei gerinti ir strateginiam valdymui tobulinti;
 1. Už Kolegijos kokybės vadybos sistemos vertinimą ir tobulinimo rekomendacijų teikimą yra atsakinga Kolegijos akademinė taryba.


VI. Baigiamosios nuostatos


 1. Kolegijos akademinė taryba tvirtina kokybės užtikrinimo strategijos priemones ir kontroliuoja jų įgyvendinamą.