Išorinis vertinimas


IŠORINIS INSTITUCINIS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS


   Aukštųjų mokyklų vertinimas ir akreditavimas – plačiai paplitusi tarptautinė praktika, naudojama siekiant užtikrinti aukštojo mokslo kokybę. 2004 - 2009 m. buvo vykdytas išorinis kolegijų veiklos kokybės vertinimas. Tokio vertinimo tikslas buvo nustatyti, ar kolegija įvykdė sąlygas, nustatytas jos steigimo metu, ar yra sudarytos sąlygos studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, atitinkančias Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį, ar plėtojama regionui reikalinga mokslinė taikomoji veikla bei tyrimai, ar sudarytos sąlygos studentų tęstiniam mokymuisi, ar yra organizuojami kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo mokymai (pasitelkiant ūkio subjektus).

   2005 metų kovo mėnesį Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį Kolegijos veiklos kokybės vertinimą. Ekspertų grupė vizito metu įvertino Kolegijos darbą devyniose veiklos srityse, pateikė Kolegijai rekomendacijas įgyvendintinas vienerių bei penkerių metų laikotarpiui: 2005 m. Vilniaus kolegijos išorinio vertinimo išvada.

   LR švietimo ir mokslo ministras 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-2356 įgaliojo Studijų kokybės vertinimo centrą organizuoti aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą. Įsakymas
Aukštosios mokyklos savianalizė rengiama vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-01-135 patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika.

  Studijų kokybės vertinimo centras parengė Patarimus aukštosioms mokykloms, rengiančioms savianalizę.Patarimus galite peržiūrėti čia.

   Sudarytas aukštųjų mokyklų vertinimų grafikas. Grafiką galite peržiūrėti čia.

   Socialinės atsakomybės principai.

IŠORINIS STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS


   Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis (išskyrus ketinamas vykdyti studijų programas, kurios gali būti akredituojamos neatlikus išorinio vertinimo procedūros). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis - programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Įvertintos vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. 
   Vilniaus kolegijoje akredituotos studijų programos 
   Detalesnę informaciją apie kitų studijų programų vertinimą galite rasti čia.