Aukštojo mokslo kokybė Lietuvos Respublikos teisės aktuose


   Šiame poskyryje apibūdintos pagrindinės aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro poįstatyminiai teisės aktai (šaltiniai pateikti poskyrio pabaigoje).
   Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas /LRS 2009/ nustato, kad mokslo ir studijų institucijos atsako už mokslo (meno) veiklos, studijų ir kitos veiklos kokybę. Jos turi viešai skelbti savo veiklos kokybės rodiklius ir kartu su vertinimo institucijomis puoselėti mokslo ir studijų veiklos kokybės kultūrą (40 str.1 d.). Mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per mokslo ir studijų institucijų vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą ir išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą (40 str. 2 d.). Mokslo ir studijų institucijų veikla turi būti nuolat tobulinama, atsižvelgiant į savianalizės ir išorinio vertinimo išvadas (40 str. 5 d.). Mokslo ir studijų institucijos nuolat atlieka mokslo (meno) veiklos savianalizę (41 str. 3 d.).
   Aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas apima visas jų statutuose nurodytas veiklos sritis ir remiasi veiklos atitikties statutuose nurodytai misijai, mokslo ir studijų tarptautiniam lygiui, studijų rezultatų vertinimo atitikties nustatytiems reikalavimams, akademinės etikos ir procedūrų reikalavimų vykdymo ir valstybės lėšų naudojimo veiksmingumo kriterijais (43 str. 1 d.). Aukštoji mokykla reguliariai akredituojama remiantis išorinio vertinimo išvadomis (44 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose vykdomos tik akredituotos studijų programos (42 str. 1 d.), Studijų programų ir aukštųjų mokyklų akreditavimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (17 str. 1 d. ).
  Kolegijos akademinė taryba tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama (21 str. 2 d.).
   Aukštosios mokyklos statute turi būti nustatyta mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo tvarka (28 str. 2 d. 11 p.). Remiantis Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo 13 punktu /LRV 2010/, pati aukštoji mokykla nustato Aukštosios mokyklos savianalizės rengimo tvarką.
   Mokslo ir studijų įstatymo 41 straipsnio 1 dalis nustato, kad „<...> aukštoji mokykla privalo turėti vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis <...>", kurios pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė

Aukštosios mokyklos vidinio kokybės užtikrinimo nuostatų sąvadas /ESG 2005/

1. Kokybės užtikrinimo politika ir procedūros
Aukštoji mokykla turėtų parengti ir įgyvendinti jos veiklos kokybės nuolatinį gerinimą užtikrinančią strategiją (politiką/koncepciją ir procedūras). Politika ir procedūros sudaro kokybės užtikrinimo sistemos pagrindą. Politiką sudaro siekiniai ir pagrindiniai jų įgyvendinimo būdai. Procedūrų aprašymuose pateikiama išsami informacija apie siekinių įgyvendinimo būdus. Kokybės užtikrinimo politika/koncepcija turėtų apimti:
studijų ir mokslinių tyrimų ryšius aukštojoje mokykloje;
aukštosios mokyklos kokybės strategiją ir nuostatas (kriterijus);
kokybės užtikrinimo sistemos struktūrą;
padalinių ir asmenų atsakomybę kokybės užtikrinimo srityje;
studentų dalyvavimą kokybės užtikrinimo procedūrose;
kokybės užtikrinimo politikos įgyvendinimo, stebėsenos ir peržiūros būdus.
2. Studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų aprobavimas, stebėsena ir periodiška peržiūra
Aukštosios mokyklos turėtų įteisinti formalias tvarkas studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų aprobavimui, stebėsenai ir peržiūrai.
3. Studentų pasiekimų vertinimas
Studentų pasiekimų vertinimas turėtų būti grindžiamas nuosekliai taikomais viešai paskelbtais kriterijais, taisyklėmis ir procedūromis.
4. Dėstytojų kokybės užtikrinimas
Aukštosios mokyklos turėtų numatyti būdus įsitikinti, kad dėstytojai yra kvalifikuoti ir kompetentingi.
5. Studijų ištekliai ir parama studentams
Aukštosios mokyklos turėtų užtikrinti, kad kiekvienai studijų programai studijoms reikalingi ištekliai (materialūs ir žmonių) būtų tinkami ir pakankami.
6. Informacijos sistemos
Aukštosios mokyklos turėtų užtikrinti, kad jos kaupia, analizuoja ir naudoja aktualią informaciją, skirtą veiksmingai valdyti studijų programas ir kitą veiklą.
7. Viešas informavimas
Aukštosios mokyklos turėtų reguliariai skelbti naują, nešališką ir objektyvią informaciją (kiekybinę ir kokybinę) apie vykdomas studijų programas ir suteikiamas kvalifikacijas.

   Studentų vaidmenį kokybės užtikrinime reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas /LRS 2009/, kuris nustato studentų teisę vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę aukštojoje mokykloje (55 str. 1 d.), o nacionaliniu lygiu – per aukštųjų mokyklų studentų organizacijas dalyvauti Studijų kokybės vertinimo centro kolegialiame valdymo organe – Taryboje (17 str. 2 d.). Studentų vaidmuo užtikrinant studijų kokybę aukštosiose mokyklose įteisintas Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikoje: vertinant veiklą atsižvelgiama, ar studijų kokybės užtikrinime dalyvauja suinteresuotų šalių atstovai – studentai, dėstytojai, darbdaviai ir kiti socialiniai partneriai /SKVC 2010a/.
Išsamiau aukštosios mokyklos veiklos kokybės užtikrinimą reglamentuoja: Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika /ŠMM 2010/; Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika. /ŠMM 2011/; Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika /SKVC 2010a/; Vykdomų studijų programų vertinimo metodika /SKVC 2010b/; Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika /SKVC 2011/.
Viešasis informavimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme /LRS 2009/, taip pat Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos apraše, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos apraše /LRV 2010/, Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše /ŠMM 2009/, Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikoje /SKVC 2010a/, Vykdomų studijų programų vertinimo metodikoje /SKVC 2010b/.
   Aukštoji mokykla privalo informuoti steigėjus, juridinio asmens dalyvius ir visuomenę apie studijų ir mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, valstybės skirtų lėšų naudojimą, o valstybinės aukštosios mokyklos – ir apie savo finansinę, ūkinę ir mokslinę veiklą; savo studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatus (7 str. 3 d. 2 p.); laiku teikti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų sistemos valdymui ir stebėsenai (7 str. 3 d. 3 p.) /LRS 2009/.
Aukštoji mokykla turi nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbti tikslią kiekybinę ir kokybinę informaciją apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslo (meno) veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę, pripažintų institucijų atliktus aukštosios mokyklos veiklos vertinimus, absolventų karjeros rodiklius, taip pat gali skelbti kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas (41 str. 2 d.) /LRS 2009/.Aukštoji mokykla privalo per 10 dienų nuo įvertinimo rezultatų gavimo interneto tinklalapyje ir kitais tinkamais būdais informuoti apie studijų programos išorinio kokybės įvertinimo rezultatus ir Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimą dėl studijų programos akreditavimo (35 punktas) /ŠMM 2009/, (51 punktas) /SKVC 2010b/.
   Po išorinio aukštosios mokyklos veiklos vertinimo aukštoji mokykla savo tinklalapyje per 5 darbo dienas paskelbia įgaliotos institucijos sprendimą dėl įvertinimo su vertinimo išvadomis; informacija išlaikoma vieša iki kito išorinio vertinimo (32 punktas) /LRV 2010/. Remiantis Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos 54 punktu /SKVC 2010a/, aukštoji mokykla numato priemones savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti, aukštosios mokyklos veiklai tobulinti. Šias priemones aukštoji mokykla skelbia viešai.
   Pagrindinės sąvokos šiame Kokybės vadove atitinka jų formuluotes, pateiktas Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos apraše /ŠMM 2012/:
Duomuo – kiekybinė statistinė arba kokybinė aprašomoji fakto(-ų) išraiška.
Duomenų apdorojimas – sistemingų veiksmų su duomenimis atlikimas: duomenų tvarkymas, redagavimas, klasifikavimas, rūšiavimas, bazių sudarymas ir kitokių veiksmų su jais atlikimas.
Indėlis – pastangos ir (arba) ištekliai, reikalingi sistemai veikti ir tikslams pasiekti.
Kontekstas – išorinės sąlygos ir reikmės, darančios poveikį procesams.
Procesas – priežastiniais ryšiais susijusių sistemos pokyčių eiga.
Rezultatas – būvis pasibaigus tam tikram proceso etapui arba sukurtas produktas.
Rodiklis – kiekybinis dydis arba kokybinis požymis, iš kurio sužinoma planuoti, valdyti ir kontroliuoti reikalinga informacija, galinti padidinti valdymo veiksmingumą.
Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

   Šaltiniai:
  • LRS (2009) Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. LRS 2009 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. XI-242, 2012 m. sausio 19 d. Nr. XI-1920; 2012 m. balandžio 24 d. Nr. XI-1987.
  • LRV (2010) Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašas, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašas, LRV 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1317, 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 623);
  • SKVC (2010a) Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika. SKVC direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-01-135.
  • SKVC (2010b) Vykdomų studijų programų vertinimo metodika. SKVC direktoriaus 2010 gruodžio 20 d. įsakymas NR. 1-01-162.
  • SKVC (2011) Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika. SKVC direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 1-01-157.
  • ŠMM (2009) Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas. LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. ISAK-1652, redakcija – 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-1487.
  • ŠMM (2010) Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (redakcija: 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-572).
  • ŠMM (2011) Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika. LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1170, redakcija – 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-636.
  • ŠMM (2012) Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas. LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V-1201.
  • ESG (2005) Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA 04 March 2005.