Administravimas


ADMINISTRAVIMAS (A)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Organizacinė autonomija -
galimybė savarankiškai nustatyti universiteto padalinių struktūrą bei steigti valdymo organus, identifikuoti ir iškelti (skirti) į vadovaujančias pozicijas universiteto akademinius lyderius bei administratorius.
2. Žmogiškųjų išteklių (personalo) autonomija -
teisė laisvai ir savarankiškai formuoti akademinį personalą bei pasirinkti studentus, nustatant konkrečiai aukštajai mokyklai svarbius kvalifikacinius bei akademinio pažangumo kriterijus, ji taip pat reiškia galimybę savarankiškai nustatyti darbuotojų atlyginimus bei motyvavimo tvarką.
3. Finansinė autonomija – galimybė savarankiškai disponuoti finansiniais ištekliais aukštosios mokyklos veiklai vykdyti, kaupti finansinius perteklius, įsigyti ir paskirstyti fondus, galimybė kontroliuoti savo biudžetą, skolintis ir didinti savo finansus, galimybė turėti žemę ir pastatus savo nuosavybės teise. Finansinė autonomija taip pat gali būti išplečiama nustatant savitas aukštosioms mokyklos viešųjų pirkimų, turto disponavimo bei ataskaitų teikimo procedūras.

Siekinys
  • Kolegiją išlaiko ir pritraukia geriausius specialistus, kuriems yra artimos Vilniaus kolegijos vertybės –jiems sudaroma galimybė siekti profesinės karjeros ir asmeninio tobulėjimo.
Uždaviniai
  • Subalansuoti akademinio personalo sudėtį, atsižvelgiant į Kolegijos strateginės veiklos tikslus.
  • Didinti akademinio personalo motyvavimo sistemos veiksmingumą.
  • Siekti efektyvaus finansinių išteklių naudojimo, įgyvendinant Kolegijos tikslus ir uždavinius.
  • Įkurti Kolegijos akademinį miestelį Baltupiuose.
  • Racionaliai panaudoti ir efektyviai tobulinti Kolegijos infrastruktūrą, užtikrinant intensyvią studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir socialinę plėtrą.
  • Kurti ir plėtoti informacijos technologijomis paremtą informacijos apdorojimą, jos mainus Kolegijos viduje ir su išore.
  • Įrengti modernią Kolegijos biblioteką ir Centrinį archyvą.